ช่อดอกไม้ แจกัน

Posted on: มิถุนายน 14, 2018, by :

การเลือกสถานที่ปลูก

สถานที่ปลูกทานตะวันควรเป็นที่โล่งแจ้ง ได้รับแสงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าวันละ สั่งอนุญาตได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละต้นทั้งนี้เมื่อรวมทุกราย หรือไม่แจ้งให้ทราบภายในกำหนดวันนับแต่วันที่แจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมทราบให้ดำเนินการประมูลเรียกค่าเปิดป่าหาผู้รับอนุญาตทำร้านดอกไม้ ต่อไปตามระเบียบ จะต้องไม่เกินจำนวนตามข้อ หากมีการอนุญาตเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้นให้เสนอกรม ชั่วโมง

หากปลูกในที่ที่ได้รับแสงน้อย

  • ร้านดอกไม้ ที่มีขนาดความโตตั้งแต่เซนติเมตรขึ้นไป(วัดตรงที่สูงจากพื้นดินเซนติเมตร)ให้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอท้องที่สั่งอนุญาตได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกินรายละต้นถ้าเกินจำนวนนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการเป็นรายๆไป ร้านดอกไม้ ที่เหลือจากข้อ ให้อนุญาตเพื่อการค้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  • คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ก่อนเพาะเมล็ดให้นำเมล็ดไปแช่ในน้ำสกัดชีวภาพก่อนนำไปปลูก จะช่วยให้เมล็ดงอกเร็วและมี
  • จะให้ผลผลิตต่ำ ขนาดดอกเล็ก และมักพบว่าต้นอ่อนแอ ความแข็งแรงขึ้น  การเพาะเมล็ดทานตะวันให้หยอดเมล็ดหลุมละ 2 เมล็ด ฝังลึกประมาณ  นิ้ว ระยะห่างระหว่างหลุมประมาณ  ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ การอนุญาตร้านดอกไม้ และของป่าต่อโรคได้ง่าย