ต้นและรากสักแตกหน่ออายุปี จากตัวอย่างต้นพบว่าสักแตกหน่อ […]